Sahibi
NABİ AVCI
Mil­lî Eği­tim Ba­ka­nı

 • 

Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni
BAHATTİN GÖK
Destek Hizmetleri Genel Müdürü

 • 

Yazı İşleri Müdürü
ERCAN ŞEN
Eğitim Araçları ve Yayımlar Grup Başkanı

 • 

Ya­yın Koordinatörü
ARİF BÜK
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 • 

İletişim Koordinasyon
ŞABAN ÖZÜDOĞRU
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 • 

Ya­yın Ku­ru­lu
ARİF BÜK
ŞABAN ÖZÜ­DOĞRU
HAKKI US­LU

• 

Ta­sa­rım & Web
HAKKI US­LU
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 • 

Yö­ne­tim Mer­ke­zi
MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Eğitim Araçları ve Yayımlar Grup Başkanlığı
Atatürk Bulvarı No: 98 4. Kat C Blok BAKANLIKLAR / ANKARA

web: http://baae.meb.gov.tr

e-pos­ta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Tel: (0 312) 413 19 13 Fax: (0 312) 417 14 61 

Gön­de­ri­len eser ve ça­lış­ma­lar ya­yım­lan­sın ve­ya ya­yım­lan­ma­sın, ia­de edil­mez. Ya­zı­la­rın içe­riğin­den ya­zar­la­rı so­rum­lu­dur. Ya­yın Ku­ru­lu ya­zı­lar üze­rin­de de­ğişik­lik ya­pa­bi­lir. Yayımlanan yazılar için telif ücreti ödenmez. “Bi­lim ve Ak­lın Ay­dın­lığın­da Eği­tim” adı anıl­ma­dan alın­tı ya­pı­la­maz. Mil­lî Eği­tim Ba­kan­lığı Ya­yım­lar Da­ire­si Baş­kan­lığının 28.03.2012 ta­rih ve 4309 sa­yılı olu­ru ile yayınlanmaktadır.

Ek Bilgi